Info kompanije daje osnovne stavke bilansa stanja, bilansa uspjeha, izvještaja o novčanim tokovima, kao i četiri grupe pokazatelja za datu kompaniju, ali uz uporedne podatke za industriju u kojoj kompanija posluje.

Info kompanije je proizvod koji pokazuje glavne grupe i računovodstvene kategorije, a više detalja o kompaniji, tj. detaljne informacije o stavkama finansijskih izvještaja, kao i ocjene finansijskog statusa i operativne efikasnosti dati su u profilu kompanije

back