IMA LI VAŠA KOMPANIJA CERTIFIKAT BONITETNE IZVRSNOSTI ?!

1. Šta je certifikat bonitetne izvrsnosti ?!

Certifikat bonitetne izvrsnosti je dokument koji stručna agencija izdaje privrednim subjektima zasnovan na analizi finansijskih izvještaja i ostalih ekonomskih parametara, na osnovu kojeg je moguće procijeniti sa visokim stepen vjerovatnoće da se radi o finansijski pouzdanom partneru.

2. Koje su prednosti visokog stepena bonitetne izvrsnosti i zašto je ona važna ?!

  • Lakši i širi pristup tržištima kapitala
  • Bolja pregovaračka pozicija i niži troškovi finansiranja
  • Bolja reputacija i tržišna prepoznatljivost kompanije
  • Pouzdaniji odnos i saradnja između novih i postojećih kupaca i dobavljača
  • Olakšava rast i razvoj „nepopularnih“ kompanija, i kompanija uopšte
  • Služi kao marketinški alat i dio marketinške strategije

Ključna prednost certifikata bonitetne izvrsnosti je olakšano uspostavljanje poslovnih veza za dobavljačima/klijentima kao i uveliko olakšan i proširen pristup tržištima kapitala i načinima finansiranja. Naime, kompanija posjedovanjem certifikata bonitetne izvrsnosti povećava mogućnosti eksternog finansiranja i postaje manje ovisna o bankovnim kreditima i nametnutim uslovim, te stiče bolju pregovaračku poziciju i postaje poželjniji partner za saradnju.


Bonitetna izvrsnost omogućava kompanijiama da prošire svoje potencijale i prepoznatljivost na tržištima. Isto važi i za nove kompanija koje tek počinju da rade na izgradnji ugleda na lokalnim i međunarodnim tržištima, pri čemu visok stepen bonitetne izvrsnosti može biti bitan korak u kreiranju novih poslovnih veza, akviziciji novih programa i novih dobavljača uz poboljšane uslove poslovanja. Dobra bonitetna izvrsnost ne samo da pomaže da se razvije dobar imidž kompanije, već također služi i kao marketinški alat za razvijanje i održavanje povjerenja ključnih stakeholdera.


Činjenica je da mnogi dobavljači i mogući poslovni partneri imaju određene zahtjeve kada je u pitanju finansijska stabilnost i pozicija svojih kupaca, kao i određeni minimalni rejting, što im upravo certifikat bonitetne izvrsnosti garantuje i jasno naznačava da su ti uslovi ispunjeni.

3. Kako i na osnovu čega se kreira ocjena bonitetne pouzdanosti ?!

U saradnji sa vama, naš tim započinje aktivnosti analizom ključnih parametara i tržišnog položaja vaše kompanije, te analogno tome priprema dokumentaciju za proces ocjenjivanja.

Kvantitativne informacije

Novčani tokovi

Najvažniji aspekt u procjeni financijskih rizika je analiza novčanog toka. Novčani tok kao pokazatelj koji se odnosi na sposobnost kompanije da generira gotovinu koja određuje njenu sposobnost da ispuni svoje obaveze, predstavlja jedan najvažnijih finansijskih pokazatelja i relevantniji je od pokazatelja vezanih za kapital.

Profitabilnost.

U okviru analize se uzimaju i drugi finansijski pokazatelji, kao što su profitabilnost i održivost dobiti, te rast prihoda.

Struktura kapitala i povrat na kapital.

Ovisnost kompanije o vanjskom finansiranju također ima utjecaja na sposobnost da kompanija ispuni svoje obaveze. Metodologija ocjene boniteta posebno uzima u obzir strukturu kapitala i duga, te generalno odnos duga i kapitala.

Finansijska fleksibilnost.

Kompanija ima veću vjerovatnoću da ispuni svoje obaveze ako ima više opcija za finansiranje svojih operacija. Finansijska fleksibilnost ili mogućnost pribavljanja dodatnog kapitala tokom finansijske krize je od posebnog značaja za bolju ocjenu boniteta kompanije.

4. Kako da osigurate svoj certifikat?

TRON Corporate Finance and Rating Advisory savjeti vode vas ka dobroj bonitetnoj ocjeni!

Sistemskim i ciljanim pristupom analize finansijskih izvještaja i pokazatelja, te pripremom savjeta, vodimo vas ka optimizaciji bonitetne ocjene i osiguravanju dobijanja certifikata bonitetne izvrsnosti.


5. Zajedno radimo za vas!

Projektni tim vaše kompanije zajedno sa našim stručnjacima, prolaze kroz proces koji podrazumijeva izradu kvantitativne analize trenutne situcije, te isporučuje kvartalni izvještaj sa preporukama i jasnim smjernicama za djelovanje.
Kada kompanija ispuni zahtjeve za dobijanje certifikata postavljene metodologijom, agenciji dostavlja potrebnu dokumetaciju, koja vrši ocjenu i utvrđuje stepen ispunjenosti uslova, te na osnovu toga dodjeljuje certifikat.