Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć za ocjenu i poboljšanje uspjeha vaše kompanije, naši stručnjaci i široka mreža saradnika i partnera su Vam na raspolaganju. Mi težimo da damo sveobuhvatnu analizu, kreativna i praktična rješenja. Usluge savjetovanja za nas su primarno usmjerene na poslovni uspjeh. Mi prvenstveno pomažemo vlasnicima i menadžmentu kompanija da bolje shvate svoju kompaniju i donose bolje poslovne odluke. Uvjereni smo da primjena alata i rješenja datih od strane našeg tima vodi ka kreiranju prave vrijednosti za naše klijente.

______________________________________________________________________________

Procjena tržišnih udjela

Naše procjene tržišnih udjela su već korištene prilikom uspješno završenih prijava koncentracije pred Konkurencijskim vijećem BiH. Ukoliko za potrebe akvizicije ili spajanja kompanija trebate studiju tržišnih udjela sudionika, procesa naša kompanija već ima značajno iskustvo i spremnu strukturu kao i podatke za pripremu pouzdanih i priznatih dokumenata.

______________________________________________________________________________

Istraživanje tržišta

Naše istraživačke usluge uključuju proces prikupljanja, analize i interpretacije infomacija o tržištu, o proizvodu ili usluzi koja će biti ponuđena na tržištu, te o prošlim, sadašnjim te potencijalnim kupcima za proizvod ili uslugu; istraživanje karakteristika, potrošačkih navika, lokaciju i potrebe Vašeg ciljanog tržišta, cjelokupne industrije te specifičnih konkurenata sa kojim se suočavate.

______________________________________________________________________________

Studije transfernih cijena

Transferne cijene su cijene nastale poslovnim transakcijama između povezanih lica.

Pojam “povezana lica” znači bilo koje lice koje je povezano sa poreznim obveznikom na način predviđen Zakonom o porezu na dobit i tamo gdje između istih postoji mogućnost kontrole ili značajnog uticaja na poslovne odluke. Pravno ili fizičko lice ima mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke poreskog obveznika ukoliko posjeduje najmanje 25% učešća u kapitalu ili ima 25% ili više glasačkih prava u organima upravljanja obveznika.

Ukoliko spadate u kategoriju povezanih pravnih lica i imate realizovane međusobne transakcije, neophodno je da nas kontaktirate kako bi se što bliže i na vrijeme upoznali sa poslovanjem Vaše kompanije. Nakon dobijanja osnovnih informacija o transakcijama sa povezanim licima, utvrdit ćemo da li je neophodno sastaviti skraćeni izvještaj ili ne, sagledat ćemo obim poslovanja sa povezanim licem, definisati cijenu i zajedno utvrditi rokove za izradu studije o transfernim cijenama.

Izvještaj o transfernim cijenama je potrebno posjedovati u trenutku kada se podnosi poreska prijava, tj. do 31. marta tekuće godine za obračunski period koji završava.

FEDERACIJA BiH – KAZNENE ODREDBE

Zakon o porezu na dobit FBiH sl. nov.  15/16, XIII članom. 58 predviđa kaznene odredbe za neposjedovanje Izvještaja o transfernim cijenama, u roku od 30 dana, na zahtjev Poreske uprave, ne dostavi dokumentaciju o transfernim cijenama i ne podnese godišnju prijavu kontrolisanih transakcija sa povezanim licima.

Novčana kazna od 3.000 do 100.000 KM za pravno lice ako:

  1. ne iskazuje transakcije u skladu sa principom „van dohvata ruke“ sa povezanim licima u skladu sa čl. od 44. do 46. Zakona o porezu na dobit FBiH;
  2. ne posjeduje dokumentaciju o transfernim cijenama u skladu sa članom 46. stav (1) ovog zakona; 
  3. ne dostavi dokumentaciju Poreznoj upravi na njen zahtjev u skladu sa članom 46. stav (2) ovog zakona.

Novčana kazna od 2.500 do 10.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu.

Porezni obveznik u momentu dostavljanja prijave poreza na dobit (31.03.) prema članu 49. Zakona o porezu na dobit u svojoj dokumentaciji treba da posjeduje Izvještaj o transfernim cjenama.

REPUBLIKA SRPSKA – KAZNENE ODREDBE

Novčana kazna od 20.000 KM do 60.000 KM za pravno lice, ako:

  1. ne posjeduje dokumentaciju o transfernim cijenama koja sadrži dovoljno podataka i analiza na osnovu kojih se može potvrditi da su uslovi transakcija u skladu sa principom „van dohvata ruke“; 
  2. na zahtjev Porezne uprave, u roku od 30 dana, ne dostavi dokumentaciju o transfernim cijenama;
  3. ne podnese godišnju prijavu kontrolisanih transakcija sa povezanim licima.

Novčana kazna od 5.000 KM do 15.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu.

______________________________________________________________________________

Studije izvodljivosti

Čak i ako imate odlučnu ideju, još uvijek morate naći način za razvoj, promociju i prodaju Vaših proizvoda i usluga. To je značajno za svaki biznis jer, odluke koje donesete u početku, mogu stvoriti ili uništiti Vaš biznis. Naše studije izvodljivosti su pripremljene u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima. Usluge koje nudimo su prvi izbor banaka i ostalih finansijskih institucija.

______________________________________________________________________________

Obučavanje i razvoj kapaciteta

Razvoj kapaciteta predstavlja mnogo više od obuke i uključuje sljedeće komponente: Razvoj ljudskih resursa, proces građenja razumijevanja kod pojedinaca, vještine i pristup informacijama, znanje i obuka koja omogućava pojedincima da djeluju efektivno.

______________________________________________________________________________

Upravljanje projektima

Ključni faktor koji razdvaja upravljanje projektima od samog upravljanja je taj da upravljanje projektima ima konačnu isporuku i datum same isporuke, za razliku od samog upravljanja koji je neprekidan. Zbog gore navedenog, potrebne su mnoge vještine za upravljanje projektima; najčešće tehničke vještine, te naravno upravljanje ljudskih vještinama i osviještenost o poslu.