Procjena zahtijeva uvid u osnove imovine, konkurenciju i dinamiku tržišta koje utječe na trenutnu i buduću vrijednost imovine.

Kako bi se ostvarili Vaši ciljevi, procjena tržišne vrijednosti imovine treba biti urađena sa velikom pažnjom na detalje, validna i urađena na vrijeme.

Nudimo: comprehensive valuation reports, estimate valuation reports and calculation valuation reports. Sve procjene su urađene u skladu sa RICS-ovim profesionalnim i etičkim standardima i normama, te u skladu sa standardima vrednovanja TEGoVA-e. Naše usluge su izbor banaka i ostalih finansijskih institucija.

TRON Systems je kreirao usluge procjene raznih oblika imovine i poslovnih interesa:

  • Nekretnine (stambeni objekti, poslovni objekti, zemljište, industrijski objekti, hoteli, benzinske pume i sl.)
  • Pravna lica (firme i sl.).

Procjene tržišne vrijednosti nudimo u obliku:

  • Inicijalne procjene, i
  • Reprocjene (reevaluacije imovine koja predstavlja kolateral) i može biti redovna redovna reevaluacija i AQR.

Istraživanje tržišta nekretnina

TRON Systems sarađuje sa timom procjenitelja raspoređenih po različitim ekonomskim regijama, te je u skladu s tim i spreman raditi različite analize tržišta nekretnina. Tako se za različite ekonomske regije mogu raditi analize prodatih nekretnina, izdatih nekretnina i stopa kapitalizacije za različite tipove nekretnina. Izvještaji analize tržišta nekretnina su koncipirani tako da daju jasnu sliku o kretanju cijena nekretnina po različitim ekonomskim regijama.

Kolateral menadžment

TRON Systems nudi usluge kolateral menadžmenta (procjena tržišne vrijednosti kolaterala) i unaprijeđenja internih procesa (procedure upravljanja koleteralima i ostale komplementarne procedure, aplikativna rješenja, edukacije zaposlenih i sl.).

Tržišna analiza ATR-a i LGD-a

Jedna od usluga koje pruža TRON Systems je i izrada izvještaja ATR-a i LGD-a. ATR predstavlja izvještaj o prosječnom vremenu realizacije kolaterala, a LGD je izvještaj o gubitku pri neizvršenju. Ovi izvještaji se rade za sve vrste kolaterala.

Trening edukacija zaposlenih

Ukoliko su vašoj kompaniji potrebni ljudi koji mogu optimalno zadovoljiti potrebe vezene za sve navedene usluge, TRON Systems nudi edukaciju zaposlenika prema vašim potrebama.